بازدیدها: 84

براي انتقال خط تلفن از طريق شبكه ابتدا لازم است يك لينك ارتباطي شبكه بین دو نقطه مد نظر داشته باشیم این که این لینک ارتباطی از طریق اینترنت، اینترانت و یا وایرلس نقطه به نقطه می باشد اهمیتی ندارد. این لینک ارتباطی می تواند برای ارتباط یک سازمان با شعبه و یا انبار بیرون از شهرش از طریق یک لینک رادیوی، برای ارتباط شعبه های یک شرکت یا رستوران زنجیره ای از طریق اینترانت و برای یک کاربر معمولی از طریق اینترنتی که در دو نقطه دارد برقرار شود و یا برای یک معدنی که هیچ راه رساندن دیتا چه از نظر بستر کابلی و چه از نظر رادیویی وجود نداشته باشد از طریق لینک ماهواره ای می توان برقرار گردد.