بازدیدها: 205

تفکیک ترافیک چیست ؟

با اعلام طرح‌های تعرفه جدید اینترنت ثابت‏، میزان حجم مصرفی کاربران نیز به دو قسمت داخلی و بین‌المللی تقسیم بندی شده که طبق دستور وزیر ارتباطات‏‏، میزان ترافیک داخلی باید حداقل دو برابر ترافیک سایت‌های خارجی باشد.

شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت نیز در رقابتی چشمگیر حجم‌های مختلفی را برای کاربران خود در نظر گرفتند ولی سوال اساسی که در این بین برای برخی کاربران پیش آمده به سایت‌هایی که ترافیکشان به صورت ملی حساب خواهد شد بر‌می‌گردد. اسامی و تعداد این سایت‌ها برای کاربران هنوز به طور دقیق مشخص نیست، البته پیش‌تر تعداد پانصد سایت توسط وزارتخانه اعلام شده بود که در بین سایت‌های با ترافیک داخلی قرار گرفته بودند که ما در زیر لیست آنها را آورده ایم.اما مشترک باید متوجه شود که بعضی شرکت ها هنگام معرفی خدمات خود ترافیک داخلی را اعلام می کنند که این امر به نوعی فریب دادن مشترک می باشد که در حال حاضر بعضی از شرکت های ADSL خدمات خود را اینگونه معرفی می کنند. مانند:(۲۵گیگابایت یک ماهه سرعت ۵۱۲کیلوبیت) در واقع این ۲۵گیگابایت ترافیک داخلی بوده و وقتی مشترک شروع به دانلود می کند بیشتر از ۱۲٫۵گیگابایت نمی توانند از ترافیک بین الملل استفاده کند.

 

  •  فقط وب سایتهای درج شده در کادر زیر، ترافیکشان داخلی محسوب می شود.
  • توجه داشته باشید در صورت انتقال از سایت های زیر به سایت های دیگر که در لیست زیر عنوان نشده اند ترافیک داخلی برای شما منظور نخواهد شد.

قوه مجریه

president.ir saamad.ir dolat.ir ejraee.gov.ir cabinet.gov.ir lvp.ir dotic.ir
women.gov.ir ghanoonasasi.ir freezones.ir ias.ac.ir persianacademy.ir honar.ac.ir ams.ac.ir
dchq.ir epe.ir css.ir center.nicc.ir omoremajles.ir cila.ir mporg.ir
imps.ac.ir nipo.gov.ir amar.org.ir amar.sci.org.ir srtc.ac.ir ncc.org.ir gtc.ac.ir
isti.ir bmn.ir insf.org isaar.ir navideshahed.com/fa zakhireh.co.ir isaarcsi.ir
chemical-victims.com rcs.ir raro.ir mpo-helal.org uast.rcs.ir aeoi.org.ir doe.ir
as.doe.ir ichto.ir richt.ir tichct.org eachto.org ilamchto.ir miraschb.ir
kermanshah.ichto.ir golestanchto.ir urmiachto.ir isfahancht.ir razavi-chto.ir zanjan.ichto.ir qchto.ir
yasuj.ichto.ir lorestan.ichto.ir hamedan.ichto.ir miras-ar.ir skchto.com/fa chht-sb.ir kurdistan.ichto.ir
mchto.ir yazdcity.ir tchto-portal.ir nkchto.ir mirassemnan.ir miras.kr.ir gilanchto.ir
nlai.ir ganjineh.nlai.ir isfahan.nlai.ir bushehr.nlai.ir /khorasanrazavi.nlai.ir sistanbaluchestan.nlai.ir shomalegharb.nlai.ir
fars.nlai.ir kerman.nlai.ir gilan.nlai.ir hamedan.nlai.ir yaz.nlai.ir hadafmandi.ir ict.gov.ir
tabriz.ict.gov.ir wa.ict.gov.ir ardebil.ict.gov.ir esfahan.ict.gov.ir alborz.ict.gov.ir ilam.ict.gov.ir boushehr.ict.gov.ir
chb.ict.gov.ir skh.ict.gov.ir razavi.ict.gov.ir nkh.ict.gov.ir khozestan.ict.gov.ir zanjan.ict.gov.ir semnan.ict.gov.ir
sb.ict.gov.ir fars.ict.gov.ir qazvin.ict.gov.ir qom.ict.gov.ir kurdestan.ict.gov.ir kerman.ict.gov.ir kermanshah.ict.gov.ir
kb.ict.gov.ir golestan.ict.gov.ir gilan.ict.gov.ir lorestan.ict.gov.ir mazandaran.ict.gov.ir markazi.ict.gov.ir hormozgan.ict.gov.ir
hamedan.ict.gov.ir yazd.ict.gov.ir scict.ir post.ir cra.ir postbank.ir ito.gov.ir
tic.ir payamaviation.ir ictfaculty.ir/fa itrc.ac.ir isa.ir isrc.ac.ir medu.ir
ea.medu.ir wa.medu.ir arta.medu.ir isf.medu.ir alborz.medu.ir ilam.medu.ir bushehr.medu.ir
medu.ir teo.medu.ir chb.medu.ir skh.medu.ir razavi.medu.ir khn.medu.ir khouz.medu.ir
zanjan.medu.ir semnan.medu.ir sb.medu.ir fars.medu.ir caspian.medu.ir qom.medu.ir kurd.medu.ir
kerman.medu.ir kermanshah.medu.ir kb.medu.ir golestan.medu.ir guilan.medu.ir lorestan.medu.ir mazand.medu.ir
markazi.medu.ir hormozgan.medu.ir hamedan.medu.ir yazd.medu.ir sce.ir srttu.edu oerp.ir
rie.ir cfu.ac.ir kanoonparvaresh.com dres.ir seo.medu.ir mosharekat.medu.ir lmoiran.ir
soir.teo.ir vaja.ir mefa.gov.ir investiniran.ir intamedia.ir irica.gov.ir ipo.ir
seo.ir tamliki.ir audit.org.ir ific.org.ir spoi.ir mfa.gov.ir sir.ac.ir
behdasht.gov.ir salamat.gov.ir sanjeshp.ir fda.gov.ir irimc.org hbi.ir pasteur.ac.ir
ibto.ir ibrf.ir srd.ir mcls.gov.ir mashaghelkhanegi.ir bazar-eshteghal.ir irantvto.ir
tamin.ir behzisti.ir ihio.gov.ir ttbank.ir lssi.ir roostaa.ir cspfiran.com
cigf.ir maj.ir areo.ir ivo.ir frw.org.ir ashayer.ir ppo.ir
shilat.com laoi.ir corc.ir agriservices.ir sfida.ir apcp.ir itvhe.ac.ir
iranslal.com agri-peri.ir justice.ir khrsouth.tazirat.gov.ir khrnorth.tazirat.gov.ir hrm.tazirat.gov.ir yzd.tazirat.gov.ir
mrk.tazirat.gov.ir mzn.tazirat.gov.ir lrs.tazirat.gov.ir gls.tazirat.gov.ir kvb.tazirat.gov.ir krs.tazirat.gov.ir krm.tazirat.gov.ir
qom.tazirat.gov.ir qaz.tazirat.gov.ir far.tazirat.gov.ir svb.tazirat.gov.ir smn.tazirat.gov.ir znj.tazirat.gov.ir khz.tazirat.gov.ir
khr.tazirat.gov.ir chb.tazirat.gov.ir teh.tazirat.gov.ir ilm.tazirat.gov.ir bsh.tazirat.gov.ir esf.tazirat.gov.ir ard.tazirat.gov.ir
agh.tazirat.gov.ir ash.tazirat.gov.ir hmd.tazirat.gov.ir tazirat.gov.ir gil.tazirat.gov.ir mod.gov.ir iranhavafaza.com
tridi.ir mut.ac.ir esata.ir fatehnet.net esdo.ir btn.ir mrud.ir
weather.ir cao.ir rai.ir cdtic.ir udrc.ir rmto.ir pmo.ir
bonyadmaskan.com nlho.ir cobi.gov.ir ntoir.gov.ir bhrc.ac.ir uarc.org.ir tsml.ir
iranair.com airport.ir shahrsazi.mrud.ir mimt.gov.ir isiri.org gsi.ir isipo.ir
imidro.gov.ir idro.ir bim.ir sif-gov.ir gtc-portal.com cppo.ir ecommerce.gov.ir
tpo.ir egfi.org irisl.net iranfair.com irancode.ir incc.ir itsr.ir
irtobacco.com imi.ir msc.ir impasco.com nicico.com esfahansteel.com ksc.ir
niscoir.com pgsez.ir msrt.ir nrisp.ac.ir iecf.ir samt.ac.ir sanjesh.org
irost.org saorg.ir stpia.ir swf.ir isc.gov.ir atf.gov.ir cissc.ir
mjazb.ir iiees.ac.ir/fa irphe.ac.ir farhang.gov.ir azarsh.farhang.gov.ir azargh.farhang.gov.ir ardebil.farhang.gov.ir
isfahan.farhang.gov.ir alborz.farhang.gov.ir ilam.farhang.gov.ir boushehr.farhang.gov.ir tehran.farhang.gov.ir khj.farhang.gov.ir khrz.farhang.gov.ir
khsh.farhang.gov.ir khz.farhang.gov.ir zanjan.farhang.gov.ir semnan.farhang.gov.ir sb.farhang.gov.ir fars.farhang.gov.ir ghazvin.farhang.gov.ir
qom.farhang.gov.ir kordestan.farhang.gov.ir kerman.farhang.gov.ir jk.farhang.gov.ir kermanshah.farhang.gov.ir kb.farhang.gov.ir lorestan.farhang.gov.ir
mazandaran.farhang.gov.ir markazi.farhang.gov.ir hormozgan.farhang.gov.ir hamedan.farhang.gov.ir yazd.farhang.gov.ir chb.farhang.gov.ir golestan.farhang.gov.ir
gilan.farhang.gov.ir qeshm.farhang.gov.ir ricac.ac.ir irna.ir hajnews.ir oghaf.ir icro.ir
masajed.farhang.gov.ir samandehi.ir qia.farhang.gov.ir iranpl.ir elmikarbordi.farhang.gov.ir moi.ir/Portal sabteahval.ir
imo.org.ir ndmo.ir police.ir golestanp.ir portal-il.ir nkhorasan.ir ostb.ir
ostan-qom.ir sko.ir ostandari-zn.ir ostan-sm.ir qazvin.gov.ir farsp.ir gov.kr.ir
ostan-yz.ir ostan-hm.ir hormozgan.ir ostan-mr.ir ostan-mz.ir ostan-lr.ir ostan-kb.ir
ostan-kd.ir sb-ostan.ir ostan-kz.ir khorasan.ir ostan-cb.ir ostan-th.ir ostan-ar.ir
ostan-ag.gov.ir gilan.ir ostan-as.gov.ir mop.ir niordc.ir nigc.ir nipc.ir
put.ac.ir nioc.ir iies.org moe.gov.ir tavanir.org.ir wrm.ir nww.ir
tpph.ir igmc.ir nri.ac.ir suna.org.ir saba.org.ir ipdc.ir wri.ac.ir
msy.gov.ir tanavar.ir ghahremanan.ir ssc.msy.gov.ir olympic.ir paralympic.ir bornanews.ir
cbi.ir bmi.ir bank-maskan.ir banksepah.ir bki.ir edbi.ir postbank.ir
ttbank.ir bim.ir enbank.ir parsian-bank.ir bpi.ir karafarinbank.ir sb24.com
sinabank.ir sbank.ir shahr-bank.ir bank-day.ir bsi.ir bankmellat.ir tejaratbank.ir
rb24.ir hibank24.ir/home tourismbank.ir izbank.ir ghbi.ir ansarbank.com middleeastbank.ir
ivbb.ir ba24.ir cid.ir kosarfci.ir/home askariye.ir caspianci.ir qmb.ir
rqbank.ir centinsur.ir iraninsurance.ir bimehasia.com alborzinsurance.ir dana-insurance.com mic.co.ir
parsianinsurance.ir karafarin-insurance.ir sinainsurance.com tins.ir razi24.ir samaninsurance.ir dayins.com
melat.ir novininsurance.com pasargadinsurance.ir bimehmihan.ir kowsarinsurance.ir bimehma.ir bimehtaavon.com
sarmadins.ir hafezinsurance.ir omid-insurance.ir asmari-insurance.com abfacs.ir/

قوه قضائیه

dadgostari-kh.ir dadgostari-yz.ir dadgostari-mz.ir dadgostari-bs.ir dadgostari-es.ir dadgostari-th.ir dadgostari-gl.ir
dadgostari-as.ir dadgostari-ag.ir dadgostari-al.ir dadgostari-fr.ir dadgostari-hm.ir dadgostari-gs.ir dadgostari-mr.ir
dadgostari-hr.ir dadgostari-kr.ir dadgostari-cb.ir dadgostari-il.ir dadgostari-qm.ir dadgostari-kl.ir dadgostari-lr.ir
dadgostari-khz.ir dadgostari-sm.ir

قوه مقننه

parliran.ir icana.ir/fa ical.ir cmir.ir kanon.parliran.ir ۱۳۲٫parliran.ir shora-gc.ir

مذهبی

۲noor.com ۳۱۳fadai.ir absharatefeha.ir aghigh.ir ahaad.ir ahlebeit.tk ahlolbait.com ahlulbaytclub.com
ahsanolhadis.ir ajashohada.ir alghadir.ir alkazem.ir almiqat.com andisheqom.com anhar.ir anti666.ir
anvartaha.ir askdin.com asr-entezar.ir ayehayeentezar.com bagiyatoalshhda.kowsarblog.ir bahmanemamzadegan.ir behdashtemanavi.com besh.ir
bigharar.ir binesheno.com bonyadedoa.com bonyadhad.ir darolshieh.net dinonline.com ebnearabi.com forum.bidari-andishe.ir
gomnam.ir hadana.ir hadith.net hadithlib.com hagh-olhaghigh.com hajj.ir hayauni.ir i20.ir
iska.ir islamicdatabank.com isoa.ir jannatefakkeh.com jelveh.org kalamehaq.ir karbobala.com ketabequran.ir
ketabe-zendegi.tebyan.net khatteemam.ir khayyen.ir kheimegah.com maarefislam.net maarefquran.com mahdaviat.org mahdi.etudfrance.com
mahdieha.ir mahdiehtehran.tv maktabozahra.ir masaf.ir masajed.net masjedbelal.ir masjednet.ir mataf.ir
mehad.org meza.ir moazen-haram.ir moheban-hfze.ir monji12.com moslemebnaghil.ghasam.ir motaghin.com mouood.org
mouood.salehin.ir muhammadi.org naseroon.ir navideshahed.com nodbehprayer.dde.ir nooremobin.org parsquran.com pasokhgoo.ir
porseman.org qaraati.ir qunoot.net quran.ahlolbait.com quranfa.ir quranhefz.ir quraniran.ir quran-mojam.ir
quranmp3.ir raad-alghadir.org rahpouyan.com rahyafte.com ramezan.com ravayatgar.org razavi.aqr.ir razavi.basij.ir
sadaadnoor.ir safiresobh.com sahebzaman.org salate-jomeh.ir salavaat.com salehintehran.ir samenquran.ir sayedalkarim.ir
sedayeshia.com shahecheragh.ir shahed41.ir shia24.com shia-leaders.com shiastudies.net sibtayn.com soroushhekmat.ir
tafahoseshohada.ir tahaquran.ir tamhid.ir tanghim.com tanzil.mrdollar.biz tanzil.net tavabin.ir tebyan12.net
telavat.com t-pasokhgoo.ir tyu40.blogfa.com yamojir.com zamane.info zeynabkf.ir zohd.ir

خدماتی

۷۸۰٫ir club.parsonline.com digikala.com shaparak.ir tamin.ir irib.ir zarinpal.com medu.ir
enamad.ir rightel.ir mci.ir niniban.com tehran.ir irancell.ir e-estekhdam.com nic.ir
emalls.ir esam.ir netbarg.com iranecar.com cinematicket.org post.ir parsonline.com ssaa.ir
rahvar120.ir khamenei.ir eranico.com samandehi.ir alibaba.ir tax.gov.ir zoodfood.com niazerooz.com
modiseh.com roham.ws chmail.ir lastsecond.ir bayanbox.ir adliran.ir mihanstore.net zanbil.ir
irimo.ir mobinnet.ir hostiran.net kimiaonline.com manofile.com mofidonline.com ikco.ir tct.ir
alodoctor.ir sahamyab.com sabanet.ir asiatech.ir hiweb.ir ۱۵۴۴٫ir time.ir shatel.ir
sanjesh.org mci24.com mdc.ir alef.1000charge.com asibdidegan.com ayneshamdoon.ir behnamcharity.org.ir behzisti.ir
bntabriz.ir bootorab.com chargeok.com charjer.ir chbehzisty.ir ch-iran.org dastavardha.com ebratmuseum.ir
echarge.samanepay.com echargeu.ir ehda.center ehda.sbmu.ac.ir ekramtehran.ir emdad.ir engbasijsem.ir eyn.ir
fordo.ir getsharj.com ghadiany.com gilan.haj.ir hamrahsharj.ir i24.ir ibso.ir ir93.com
javananhelal.ir kashan-behzisti.ir library.aqr.ir mahak-charity.org mah-as.com afsaran.ir mehranehcharity.ir mehrhouse.com
menhajeferdowsian.ir nikancharity.org pchamran.ir pmbhva.ir raad-charity.org rcs.ir rcs-tehran-m10.persianblog.ir rissp.org
samarcharity.com serajnet.org shiraznarjes.com simcart.com systan.beest.ir www.raro.ir tellmeaboutiran.com www.cra.ir
www.ict.gov.ir www.tic.ir www.bellff.ir www.karait.com www.nikzee.com

فروشگاه

dbuy.ir dcanon.ir deytodey.ir digibaneh.com digikhane.com digikharid.com digimana.ir datakey.ir
chilazemdari.com cnstore.ir chare.ir bziran.com boorsika.com bizonline.ir digisystemyazd.com digionline.ir
digibag.net bitdefenderme.ir bitdefenderme.ir itbazar.com digitalbaran.com donya-digital.com ebagh.com ebazar.biz
ebpnovin.com ecartridge.ir efoo.ir egkala.ir ejanebi.com ekalamarket.com elebazar.ir emertad.com
eshopp.ir etoranj.com exif.ir fafait.net fanasan.com farhangeaval.ir fayab.com feresto.com
final.ir freeze.ir ghalebazi.com globyte.ir goldtag.net gooshishop.com gsm-server.ir hamrahebartar.com
hediyebazar.com hmobile.ir holooshop.ir hpaba.com hypercafe.ir hypershine.ir ighab.com ikaspersky.com
ilyasystem.com internetbazar.ir iprotect.ir iranlaptopparts.com iranshahrshop.com ireshops.ir ir-shop.ir jahangostarpars.com
janebi.com jensekhoob.com jetkharid.com kajalmarket.com kalabiz.ir kala-center.ir kalaina.com mahashop.ir
mahfashop.com marketestan.com merqc.com romis.com sabzcenter.com sadetar.com saymandigital.com soghatenab.com
startkala.com storeiranian.com sunkala.store tablet.ir tadabbor.org tadkala.com www.comland.ir www.lioncomputer.ir
mtplus.mobi/

خبرگزاری

tabnak.ir mehrnews.com khabaronline.ir shahrekhabar.com yjc.ir farsnews.com asriran.com isna.ir
khabaronline.ir mehrnews.com mashreghnews.ir jamnews.ir fararu.com fardanews.com irna.ir alef.ir
iranjib.ir tnews.ir dana.ir jamejamonline.ir parsine.com seratnews.ir khabarpu.com vananews.ir
mizanonline.ir hamshahrionline.ir aftabnews.ir bamdad.net shomanews.com rajanews.com donya-e-eqtesad.com rokna.ir
faradeed.ir roozno.com ilna.ir snn.ir tabnakbato.ir iribnews.ir parstoday.com eghtesadonline.com
saat24.com bultannews.com entekhab.ir ammarname.ir basijpress.ir bfnews.ir defapress.ir ehavadar.com
farsi.khamenei.ir farsi.rouhollah.ir fatehan.ir harammotahar.ir iqna.ir irdc.ir koolebar.ir labbaik.ir
leader.ir madayeh.com ommatnews.ir shahidblog.com tanvir.ir teror-victims.com valiamr.com

بانک ها

bankmellat.ir bmi.ir bpi.ir sb24.com tejaratbank.ir cbi.ir bsi.ir ebanksepah.ir
enbank.net rb24.ir mebank.ir ansarbank.com bank-maskan.ir postbank.ir edbi.ir bim.ir
bki.ir ttbank.ir karafarinbank.ir sbank.ir sinabank.ir shahr-bank.ir bank-day.ir refah-bank.ir
hibank24.ir izbank.ir ghbi.ir middleeastbank.ir ba24.ir cinoor.ir askariye.ir rqbank.ir
qmb.ir parsian-bank.ir

تخصصی و انجمن

varzesh3.com picofile.com zoomit.ir zoomg.ir ۹۰tv.ir gsm.ir ۱varzesh.com hamyarwp.com
abadis.ir meghdadit.com itpro.ir rtl-theme.com bigtheme.ir gadgetnews.ir parsfootball.com shopkeeper.ir
marketwp.ir gooyait.com digibyte.ir digizar.ir donyacomputer.com ever247.net galleriha.com ghanongostar.com
iranhp.ir mob.ir mobilekomak.com motamem.org thevaluefestival.ir maktabkhooneh.or farsicom.com farsicomcrm.com
sarveno.com sarvcrm.com

سرگرمی

pars-cup.com tebyan.net namnak.com persianv.com facenama.com cloob.com tarafdari.com irannaz.com
digiato.com rasekhoon.net aviny.com wisgoon.com parsnaz.ir caspiangc.ir hojb.ir okhowah.com
shahid-jafari.ir shds.ir

موزیک و ویدئو

namasha.com toneback.ir tv.parsonline.com telewebion.com aparat.com musiceiranian.ir mibinim.com filmnet.ir
iseema.ir kanape.ir plaan.ir afarinak.ir appido.ir vidanama.com Namava.ir tva.tv
lenz.ir/

دانشگاه ها و موسسات آموزشی

uast.ac.ir ut.ac.ir kanoon.ir tvu.ac.ir pnu.ac.ir um.ac.ir hawzah.net roshd.ir
aut.ac.ir iauctb.ac.ir portaltvto.com irandoc.ac.ir srbiau.ac.ir bdv.ir

تبلیغاتی

lordpopup.com divar.ir bama.ir sheypoor.com popkade.ir irpopup.ir anetwork.ir sabavision.com
rahnama.com popupads.ir nextpopup.ir

دانلود و ابزار وب

yasdl.com cafebazaar.ir asandl.com downloadha.com vatandownload.com sarzamindownload.com fileman.parspa.ir filesell.ir
gilbazar.com shatelland.com

سرویس بلاگ

mihanblog.com blog.ir persianblog.ir rozblog.com loxblog.com parsiblog.com niniweblog.com