اینترنت وایرلس و ADSLاینترنت وایرلس و ADSL

اینترنت وایرلس چیست؟